silment
rowis
7e10d64ad8 large

1. Rozsypywanie spoiwa

0f9553ab5d large

2. Homogenizacja z gruntem

a1a30097aa large

3. Profilowanie płaszczyzn

304dc4ddd9 large

4. Zagęszczanie

Każdorazowe zastosowanie spoiwa SILMENT powinno być poprzedzone opracowaniem receptury roboczej poprzez sporządzenie mieszanki gruntu ze spoiwem w warunkach laboratoryjnych w celu ustalenia optymalnej dawki spoiwa, która gwarantuje spełnienie parametrów projektowych. Może to też nastąpić poprzez wykonanie odcinka doświadczalnego.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy nawierzchni z gruntu stabilizowanego lub ulepszanego spoiwami SILMENT metodą "na miejscu" powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:

  • rozsypywarka
  • specjalistyczna mieszarka wieloprzejściowa lub jednoprzejściowa o możliwości mieszania do głębokości 50 cm
  • równiarka
  • przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody
  • walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne
  • zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych

Nawierzchnia z gruntu stabilizowanego lub ulepszanego spoiwami SILMENT nie może być wykonywana podczas opadów deszczu oraz wtedy, gdy warstwa gruntu do stabilizacji jest zamarznięta. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 50C w ciągu najbliższych 7 dni.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony poprzez wstępne przejście mieszarki. Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10 % jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

SILMENT należy dodawać do rozdrobnionego gruntu w optymalnej ilości ustalonej w warunkach laboratoryjnych lub na odcinku próbnym. Grunt powinien być wymieszany ze spoiwem w sposób zapewniający jego jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. Mieszanie składników bezpośrednio na budowie drogi powinno być wykonywane do momentu uzyskania dokładnej homogenizacji składników i nadanie jednorodnego wyglądu na całej grubości spulchnionej warstwy. Czas od momentu rozłożenia spoiwa SILMENT na gruncie do momentu zakończenia mieszania składników nie powinien przekroczyć 2 h. Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20 %, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10 %, -20 % jej wartości.

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.