silment
rowis

SILMENT CQ-25 jest sproszkowanym, drobnoziarnistym spoiwem hydraulicznym o własnościach zbliżonych do cementu. Otrzymuje się je w wyniku wspólnego przemiału klinkieru cementowego i pucolany przemysłowej typu Q. Charakteryzuje się wysokim udziałem aktywnej krzemionki, co powoduje, że w zaprawach mineralnych następuje relatywnie szybki przyrost fazy CSH odpowiedzialnej za wysoką wytrzymałość stabilizowanych gruntów, ich hydrofobowość oraz podwyższoną odporność na warunki atmosferyczne.

Po wykonaniu zaprawy na bazie kruszyw i spoiwa SILMENT CQ-25 otrzymuje się materiał charakteryzujący się wysoką przyczepnością do wszelkiego rodzaju podłoży : mineralnych oraz organicznych.

Spoiwo SILMENT CQ-25 dzięki swoim specyficznym właściwościom hydrauliczno-pucolanowym znajduje szerokie zastosowanie, np. do produkcji zapraw budowlanych, jako spoiwo w budownictwie ogólnym, drogowym i podziemnym, jako spoiwo do dekontaminacji niebezpiecznych odpadów, jako spoiwo do scalania osadów ściekowych, jako materiał wiążący dodawany do suspensji popiołowo-wodnych.

Typowe udziały spoiwa SILMENT CQ-25 w gruncie wynoszą:

  • dla Rm = 1,5 MPa (0,5 - 1,5 MPa): 4 - 6 % do masy gruntu
  • dla Rm = 2,5 MPa (1,5 - 2,5 MPa): 5 - 8 % do masy gruntu
  • dla Rm = 5,0 MPa (2,5 - 5,0 MPa): 7 - 9 % do masy gruntu

W przypadku ulepszania podłoża, czy też konstrukcji nasypów, gdzie określona jest tylko wymagana nośność wg VSS, średnia dawka spoiwa wynosi 2 - 4% do masy gruntu.

TABELA ZASTOSOWAŃ SPOIWA SILMENT CQ-25

Ilość spoiwa do suchej masy gruntu [% m/m]Ilość spoiwa na 1 m3 gruntu [kg]
(gęstość suchej masy gruntu 1900kg/m3)
Ilość spoiwa [kg]/1m2 gruntu dla danej grubości warstwy
25 cm30 cm35 cm40 cm45 cm50 cm
2% 38 10 12 14 16 18 20
3% 57 15 17 20 23 26 29
4% 76 19 23 27 30 34 38
5% 95 24 29 33 38 43 48
6% 114 29 34 40 46 52 57
7% 133 33 40 47 53 60 67
8% 152 38 46 53 61 69 76
9% 171 43 52 60 68 77 86
NazwaSILMENT CQ-25
Postać drobnoziarnisty proszek o barwie brunatno-czerwonej; rozdrobnienie cząstek mineralnych dwukrotnie większe niż dla typowego cementu
Składniki klinkier cementu portlandzkiego (45-50%) zmielony z przepalonymi łupkami przywęglowymi, czyli pucolaną przemysłową typu Q, oraz dodatkami funkcyjnymi; pucolana przyjmuje postać wysoce rozdrobnionej, aktywnej krzemionki nadającej spoiwu bardzo dużą zdolność do absorpcji wody
Wytrzymałość na ściskanie
wg PN-EN 196-1:2006 [N/mm2]
klasa 32,5 R; po 2 dniach: 17,9 (wysoka wytrzymałość wczesna); po 7 dniach: 28,9 (14,0*); po 28 dniach: 42,2 (25,0*)
Czas wiązania wg PN-EN 196-3:2006 [min] początek wiązania: 260 (min. 120*); koniec wiązania: 340 (maks. 480*)
Zawartość H2O dla konsystencji normowej [%] 37 (min. 30,0*)
Zmiana objętości wg Le Chateliere [mm] 0,5 (maks. 5,0*)
Zawartość SO3 [%] 3,5 (maks. 6,0*)
Powierzchnia właściwa wg. Blain’a [cm2/g] 7000
Dozowanie
[% wag.
do suchej
masy gruntu]
konstruowanie nasypów 2 - 4
stabilizacja podłoża** 4 - 6 dla Rm = 1,5 MPa (0,5-1,5 MPa)
5 - 8 dla Rm = 2,5 MPa (1,5-2,5 MPa)
7 - 9 dla Rm = 5,0 MPa (2,5-5,0 MPa)
Temperatura stosowania [oC] min. +5oC; przy wysokiej temperaturze otoczenia grunt poddany stabilizacji należy pielęgnować przez nawilżanie
Wilgotność podłoża powinna być wyższa o min. 2% od wilgotności optymalnej (określanej laboratoryjnie); grunt suchy należy nawilżyć przed rozłożeniem spoiwa
Gr. warstwy podbudowy [cm] ≥ 25
Opakowania dostarczany luzem w cementowozach po 25 ton
Trwałość, składowanie składowanie w silosach do 60 dni
Aprobaty, certyfikaty, atesty AT IBDiM nr AT/2008-03-1588/2; Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 42/09-ZKP-056-01 wydany przez Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji ICiMB (Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie); Orzeczenie Nr 2/24/2005 Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych; Atest Higieniczny PZH HK/B/0961/01/2013

* - wymagania wg AT IBDiM nr AT/2008-03-1588/1

** - Rm docelowa wytrzymałość na ściskanie stabilizowanego gruntu; wielkość dawki spoiwa należy dostosować do rodzaju gruntu, np. przy jego silnym zawilgoceniu lub zanieczyszczeniu należy stosować wyższe dawki spoiwa